کنترلر ارتفاع تورچ هواگاز در مدل های زیر توسط پارس اتوماسیون تولید می گردد:

MOTHC-C1

کنترلر سری MOTHC-C01 یک کنترلر ارتفاع تورچ هواگاز با شبکه CANOPEN می باشد که تحت شبکه اطلاعات مورد نیاز را

MOTHC-S1

کنترلر سری MOTHC-S01 یک کنترلر ارتفاع تورچ هواگاز با شبکه RS485 می باشد که تحت شبکه اطلاعات مورد نیاز را