محصولات rtu های صنعتی شامل رنج وسیعی از محصولات می باشد که در پروتکل های مختلف و همچنین تعداد و نوع ورودی خروجی ها بسیار متنوع می باشد.

PCS-16MCI-NS1

این کارت دارای 12 ورودی دیجیتالی و 4 ورودی آنالوگ 0 تا 5 ولت می باشد. علاوه بر این ورودی

PCS-16MCO-NT1

این کارت دارای 16 خروجی PNP می باشد. علاوه بر این خروجی ها قابلیت اتصال یک عدد ماجول 16 خروجی

PCS-16ECI-NS1

این کارت دارای 16 ورودی دیجیتالی sink/source  می باشد. این کارت به صورت یک ماجول به کارت PCS-16MCI-NS1 متصل شده و تعداد

PCS-16ECO-NT1

این کارت دارای 16 خروجی PNP می باشد. این کارت به صورت یک ماجول به کارت PCS-16MCO-NT1 متصل شده و تعداد خروجی

PCS-16MCX-NS1

این کارت دارای 12 ورودی دیجیتالی و 4 ورودی آنالوگ 0 تا 5 ولت می باشد. علاوه بر این ورودی