محصولات PAC و Motion Controller شامل رنج وسیعی از انواع کنترلر های صنعتی کامپکت که مانیتور (HMI) و PLC و Motion controller در یک پکیج مجتمع شده است.

Power Z

کنترلر قدرتمند سری Power-Z ترکیب یک  PAC و یک  Motion controller  قدرتمند است که  امکانات وسیعی برای راه . اندازی

Power L

کنترلر قدرتمند سری Power L ترکیب یک  PAC و یک  Motion controller  قدرتمند شش محور می باشد که  امکانات وسیعی

Power j

کنترلر قدرتمند سری Power j ترکیب یک  PAC و یک  Motion controller  قدرتمند هشت محور می باشد که  امکانات وسیعی

Power i

کنترلر قدرتمند سری Power i ترکیب یک  PAC و یک  Motion controller  قدرتمند شش محور می باشد که  امکانات وسیعی