شهر هوشمند

هوشمندسازی خدمات شهری و مدیریت کلانشهر های بدون استفاده از فناوری های نوین غیرممکن می باشد و با کمک فناوری های هوشمندسازی و ارتقاء سیستم های خدمات رسانی در شهر ها می توان به مزیت های نسبی زیادی از قبیل کاهش آلودگی هوا، افزایش سطح رفاه شهروندان، ارتقاء امنیت و همچنین ایمنی بیشتر و ……